Verkeersveiligheid Leidsche Rijn

Wijkraad adviseert verbeter aanpak verkeersveiligheid.

De wijkraad adviseert de aanpak van knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid sneller en beter aan te pakken. De communicatie richting bewoners over de aanpak moet verbeteren en controle op de uitvoering en oplevering van het werk moet ook beter.
De wijkraad constateert dat de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten in de wijk traag verloopt, oplossingen die bewoners en wijkraad aandragen voor verbetering worden niet serieus genomen. Verkeersontwerpen zijn vaak bij aanleg al gevaarlijk en onoverzichtelijk en het lijkt dan voor de gemeente zeer moeilijk te zijn deze ontwerpfouten aan te passen of hiervan te leren voor de toekomst. De wijkraad adviseert het college daarom de kwaliteit en capaciteit van de ambtelijke organisatie te verbeteren.

Wijkraadvergadering 21 sept 2016 Verkeer

Agenda woensdag 21 september 2016
Wijkraadavond Leidsche Rijn:
Verkeersveiligheid in de wijk
Locatie: Vergaderzaal Sportcampus (Leidsche Rijn College) Maartvlinder 1, 3544DA, Utrecht
Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20.00 uur
20.00 uur Welkom / opening door de voorzitter
20.05 uur mededelingen, bestuur, o.a. stand van zaken motie 155
20.15 uur Medelingen van de Commissies
– verkeer / natuur en groen / nieuwe ontwikkelingen / welzijn / communicatie
20.30 Verkeersveiligheid in Leidsche Rijn.

Wijkraadbijeenkomst Actuele zaken 20 apr 2016

Wijkraadbijeenkomst

tijd: wo 20 Apr 2016 – 20:00 uur

locatie: Cluster Voorn
adres: Akkrumerraklaan 131, Utercht

Agenda woensdag 20 april 2016

Wijkraadavond Leidsche Rijn: Actuele ontwikkelingen

locatie Cluster Voorn

Akkrumerraklaan 131, 3544 TT, Utrecht, Leidsche Rijn

Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20 uur

Opening 20.00 uur
Buurthuizen in Leidsche Rijn (van 20.00-20.45 uur)
Pauze 15 min
Verkeersveiligheid Leidsche Rijn (van 21.00 – 22.00 uur)
22.00 uur sluiting – napraten bij drankje

Advies verkeersveiligheid kruising Rijn Kennemerlaan – Musicalkade

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor snelle aanpak van de verkeersonveilige situatie Rijnkennemerlaan – Musicallaan

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:
ga direct aan de slag met het verkeersveilig maken van de kruising Rijnkennemerlaan – Musicallaan en neem daarbij het advies van de wijkraad uit november 2014 als uitgangspunt.

Wijkraadvergadering verkeer 29 oktober 2014

Verkeersveiligheid moet & kan beter! De commissie verkeer van de wijkraad Leidsche Rijn organiseert de wijkraadsvergadering over Verkeer op woensdagavond 29 oktober a.s. Begin 2014 heeft de Wijkraad een aantal belangrijke knelpunten onder de aandacht gebracht die...

Wijkraadvergadering verkeer 22 jan 2014

Locatie: AVVN (Activiteiten- en Informatiecentrum), Vogelvlinderweg 50, het Zand (parkeren bv bij Bredeschool het Zand) Aanvang: 20.00 uur 1.Opening (5 min) 2.Vorige notulen en openstaande actiepunten (5 min) * 3.Mededelingen Voorzitter/bestuur (10 min) 4.Ingekomen...
Leidsche Rijn Boulevard (Stadsbaan) geopend

Leidsche Rijn Boulevard (Stadsbaan) geopend

Vandaag op 15-11-2013 is de Stadsbaan tussen Hogeweidebaan en de Laurier weg van rotonde Parkwijk naar de Gele Brug voor het autoverkeer geopend. Die laatste wordt nu een stuk drukker omdat het verkeer dat door HogeWeide reed er nu bij komt. Dat betekent dat de...

Advies n.a.v. Schouw busbaan lijn 28

De wijkraden Vleuten de Meern en Leidsche Rijn hebben, met de Fietsersbond en mede namens ouders en bestuur van het Leidsche Rijn College, Ouderraad LRC, Belangengroep Huidige Bewoners Langerak-Parkwijk en bezorgde bewoners, de resultaten van de Schouw op...

Aanpassing rotonde Parkwijk

Na overleg met bewoners, wijkraad en fietsersbond gaat de gemeente deze week de nieuwe rotonde in Parkwijk op een aantal punten aanpassen. De aansluiting van de Laurierweg richting Leidsche Rijn College wordt van de rotonde afgekoppeld. De Laurierweg richting Leidsche...

Ook Fietsersbond bezorgd over nieuwe Rotonde LR

PERSBERICHT 16 jan 2013 Fietsersbond zeer bezorgd over veiligheid rotonde Leidsche Rijn De nieuwe rotonde in Leidsche Rijn, waar onder andere de Busbaan Parkwijk, Grauwaartsingel en Melissekade op uitkomen, heeft al tot veel klachten over verkeersonveiligheid geleid....

Wijkraad advies Verbeter Rotonde Parkwijk

Wijkraad Leidsche Rijn heeft een advies gestuurd naar B&W na alarmerende berichten over ongelukken en bijna ongelukken op de nieuwe rotonde in Parkwijk, die de komende vier jaar het verkeer uit Leidscherijn en Vleuten de Meern naar de Gele brug moet verwerken. De...

Tijdelijke route door LRC naar de stad verbeterd

Op de vergadering van 10 oktober jl. spraken we met de projectleider over onder andere de tijdelijke verkeerssituatie rondom de Graauwaartsingel. Hij zou nog een terugkoppeling geven over de vragen die niet konden worden beantwoord. Onderstaand de vragen en de...

Utrecht vraagt reacties op parkeeraanpak voor auto en fiets

Het Utrechts college van burgemeester en wethouders wil graag weten hoe de stad denkt over de nota Stallen en Parkeren. Na raadpleging van wijkraden, ondernemers, ontwikkelaars, woningcorporaties en experts, heeft het college deze Nota Stallen en Parkeren opgesteld....
Nieuwe wegen rond Leidsche Rijn Centrum

Nieuwe wegen rond Leidsche Rijn Centrum

De komende tijd worden in verband met het bouwrijp maken van het terrein voor Leidsche Rijn Centrum de wegen weer flink verlegd. Eind december zou het er uit moeten zien zoals op het volgende plaatje. Het verkeer uit Terwijde en Vleuten wordt via de Grauwaart Singel...

Beantwoording BRU van reactie op OV 2013

Wijkraad Leidsche Rijn en vele andere organisatie in en om Utrecht hebben gereageerd op het document Uitgangspunten OV 2013. Ook heeft WR Leidsche Rijn ingesproken op de RaadsInformatieavond daarover op 17 april j.l. Zie de brief van het BRU: 20120615 Brief...

De wethouder ziet iets op de fiets

Samen met de wethouder Frits Lintmeijer, ambtenaren en wijkbewoners werden verkeersknelpunten rondom Het Lint gesignaleerd. Op 15 februari, en op de fiets: dat spreekt vanzelf.

Fietsen met de wethouder langs het Lint

Fietsen met de wethouder langs het Lint

Woensdag 15 februari 2012 had de wijkraad een schouw van de problematische verkeerssituaties langs het Lint georganiseerd. Naast de wethouder fietsten ook enkele ambtenaren mee die gaan over verkeer en openbare verlichting. Op de wijkraadsvergadering in april wordt...