Verkeersveiligheid Leidsche Rijn

Wijkraad adviseert verbeter aanpak verkeersveiligheid.

De wijkraad adviseert de aanpak van knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid sneller en beter aan te pakken. De communicatie richting bewoners over de aanpak moet verbeteren en controle op de uitvoering en oplevering van het werk moet ook beter.
De wijkraad constateert dat de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten in de wijk traag verloopt, oplossingen die bewoners en wijkraad aandragen voor verbetering worden niet serieus genomen. Verkeersontwerpen zijn vaak bij aanleg al gevaarlijk en onoverzichtelijk en het lijkt dan voor de gemeente zeer moeilijk te zijn deze ontwerpfouten aan te passen of hiervan te leren voor de toekomst. De wijkraad adviseert het college daarom de kwaliteit en capaciteit van de ambtelijke organisatie te verbeteren.

Wijkraadvergadering 21 sept 2016 Verkeer

Agenda woensdag 21 september 2016
Wijkraadavond Leidsche Rijn:
Verkeersveiligheid in de wijk
Locatie: Vergaderzaal Sportcampus (Leidsche Rijn College) Maartvlinder 1, 3544DA, Utrecht
Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20.00 uur
20.00 uur Welkom / opening door de voorzitter
20.05 uur mededelingen, bestuur, o.a. stand van zaken motie 155
20.15 uur Medelingen van de Commissies
– verkeer / natuur en groen / nieuwe ontwikkelingen / welzijn / communicatie
20.30 Verkeersveiligheid in Leidsche Rijn.

Wijkraadbijeenkomst Actuele zaken 20 apr 2016

Wijkraadbijeenkomst

tijd: wo 20 Apr 2016 – 20:00 uur

locatie: Cluster Voorn
adres: Akkrumerraklaan 131, Utercht

Agenda woensdag 20 april 2016

Wijkraadavond Leidsche Rijn: Actuele ontwikkelingen

locatie Cluster Voorn

Akkrumerraklaan 131, 3544 TT, Utrecht, Leidsche Rijn

Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20 uur

Opening 20.00 uur
Buurthuizen in Leidsche Rijn (van 20.00-20.45 uur)
Pauze 15 min
Verkeersveiligheid Leidsche Rijn (van 21.00 – 22.00 uur)
22.00 uur sluiting – napraten bij drankje

Advies Buurthuizen Leidsche Rijn

De Wijkraad Leidsche Rijn spreekt haar zorgen uit over het nieuwe buurthuizen beleid van de gemeente Utrecht. Zij doet dit in een gevraagd advies op basis van het gemeenterapport “Maatschappelijk Initiatief Onderdak”, waarin de gemeente de gevolgen van het nieuwe beleid voor Leidsche Rijn heeft gepresenteerd.

Wijkraadavond over Resultaten wijkraadpleging 2016 LR/VdM

Op woensdag 23 maart 20:00 worden de resultaten gepresenteerd van de jaarlijkse wijkraadpleging van de wijkraden van Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. Thema van de wijkraadpleging is dit jaar Wonen en Welzijn.

Belangrijke terugkerende thema’s zijn wonen, verkeer, duurzaamheid, veiligheid en voorzieningen. Er zal antwoord worden gegeven op vragen als; Worden de verwachtingen ten aanzien van het wonen in Leidsche Rijn / Vleuten de Meern waargemaakt? Hoe belangrijk is gescheiden inzameling van huisvuil voor de bewoners en hoeveel mensen nemen energie besparende maatregelen? En wat vinden de bewoners van zorg,- en welzijnsvoorzieningen en in hoeverre wordt hier gebruik van gemaakt?

Advies Betrek bewoners en ondernemers bij plan voor culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum

De Wijkraad Leidsche Rijn is van mening dat bewoners en lokale ondernemers actief moeten worden betrokken bij de plannen voor een culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum. De ambities om een culturele trekker van formaat te realiseren moeten worden vastgehouden. De plannen voor een schouwburg XL zijn geschrapt en het budget is gehalveerd van € 8 miljoen naar € 3,65 miljoen, maar de wijkraad vindt dat de gemeente zich moet houden aan de belofte van een culturele voorziening van formaat voor alle bewoners van Leidsche Rijn.

Avond wijkraden VdM en LR over de stand van de Horeca in de Vinex

Hoe staat het met het aanbod van horeca in de wijken Vleuten – De Meern en Leidsche Rijn? Dat is de vraag die de wijkraden van deze wijken beantwoord willen zien op een avond 15 februari met horeca-ondernemers en horeca-bezoekers. Op deze avond zullen horeca-ondernemers Happy Megally van Parkrestaurant Anafora en Ewald Visser van Bierbrouwerij Maximus hun ervaringen delen. Ook is er veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Zo willen de wijkraden de huiskamerfunctie aan de orde stellen. Welke rol heeft de horeca daarbij? Ook willen de wijkraden horen of de wet- & regelgeving heeft geholpen of juist tegengewerkt in de weg naar succes. Verder zal het gaan over de doelgroepen in de beide wijken: wie zijn het en hoe bereik je ze? De avond sluit af met een gesprek over trends en hoe ziet de toekomst er uit?

Wijkraad Leidsche Rijn kritisch over schrappen buslijnen en haltes

De Wijkraad is kritisch op het nieuwe OV-plan van de Provincie. Het voorstel van Qbuzz en U-OV leidt tot een lagere dekking van openbaar vervoer in de wijk Leidsche Rijn. Buslijnen en haltes worden geschrapt, reistijden worden langer en loopafstanden naar bushaltes worden groter. De wijkraad Leidsche Rijn vindt de keuzes onlogisch, omdat Leidsche Rijn een wijk in opbouw is, waar de dekking van het openbaar vervoer nu al beperkter is dan in de rest van de stad.

Advies informatie voorziening mbt Rijnvliet

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft op 27 januari een advies verstuurd aan B&W van
Utrecht, waarin zij adviseert bewoners en de wijkraad te informeren over de
plannen van de nog te bouwen wijk Rijnvliet.
Advies
Wijkraad Leidsche Rijn vraagt voor de nieuw te ontwikkelen wijk Rijnvliet in
Leidsche Rijn specifiek aandacht voor de informatievoorziening naar (toekomstige)
bewoners en de wijkraad.

Advies evaluatie van de co-productie Muziekplein

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft op 27 januari een advies verstuurd aan het college
van B&W van Utrecht over het CO-productieproces rond het Muziekplein in Terwijde
Leidsche Rijn

Advies
Wijkraad Leidsche Rijn adviseert het college van B&W van de Gemeente Utrecht
het co-productieproces van het Muziekplein door een onafhankelijke partij te laten
evalueren en de resultaten hiervan mee te nemen in het vervolgproces van de coproductie.

Wijkraadpleging Wonen

De wijkraden Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern willen graag weten hoe u denkt over wonen, zorg, welzijn en duurzaamheid in uw wijk.

Daarvoor worden een zgn aselecte steekproef van de bewoners met een brief uitgenodigd een vragen lijst in te vullen. Daarnaast mag de vragenlijst ook op eigen initiatief worden ingevuld.

Bent u niet uitgenodigd maar bent u wel nieuwsgierig naar de vragen en wilt u ze ook invullen ga daar naar een van de onderstaande links:

(let op: als u wel een uitnodiging per brief heeft ontvangen gebruik dan de link met code uit de brief)

Woont u in Leidsche Rijn (wijk 9) klik dan op

http://www.desan.nl/wijkraadplegingLR

Woont u in Vleuten, de Meern of Haarzuilens klik dan op

http://www.desan.nl/wijkraadplegingVM