Ongevraagde advies van de Wijkraad Leidsche Rijn:
Behoud het goede van participatie vanuit de wijk.


Geacht college,

Hierbij zenden wij u een ongevraagde advies van de Wijkraad Leidsche Rijn.
Na de instalering van het nieuwe college van B&W in juni dit jaar zijn er reeds vele maanden verstreken en is het ons nog steeds niet helder wat de plannen zijn voor de vernieuwde participatie, zoals aangegeven in het college akkoord. En dan met name voor de wijkparticipatie.

Er is vanuit de wijkraden direct gestart met het helder krijgen van wat dit betekent voor de participatie vanuit bewoners en voor ons vooral van het belang vanuit de wijk naar de gemeente en de rol van de wijkraad daarin.
We weten ondertussen dat er flink gekort wordt op ons budget voor 2019 en daarna, waarbij zonder verdere discussie de jaarlijkse grote wijkraadpleging weggestreept is. Volgens ons een belangrijke bron van informatie voor de wijkraad en uw College. Ook merken we dat het steeds lastiger is om wijkraadleden momenteel te behouden en aan te trekken en om nieuwe bestuursleden te vinden door de aandurende onzekerheid over de rol van de wijkraad in Utrecht.
De schat aan kennis en informatie die ook bij wijkraad Leidsche Rijn aanwezig dreigt zo verloren te gaan. Vergeet niet dat de mensen (bewoners van Utrecht) in de Wijkraad zich belangeloos als vrijwilliger inzetten voor een betere wijk en dus stad.  Ook wordt momenteel heel veel tijd in de wijkraad door enkele vooral ingezet om het algemene participatieproces te verbeteren in Utrecht stad, en komen we onvoldoende toe aan waar we voor zijn: De oren en ogen van de wijk zijn en dan met onze stem en geheugen de aan de gemeente te vertellen wat er leeft. De wijkraad Leidsche Rijn wil daarom graag spoedig weten hoe in 2019 de stem van de wijkbewoners weer via diverse organen in de wijk gehoord kan worden. En wij beseffen ook dat oude afspraken aan verandering onderhevig zijn, maar wachten ook nog steeds op een evaluatie van wat wel en niet goed gaat en een plan van uw toekomstvisie waarover dan gesproken kan worden. Zeker nu er ruim een half jaar verstreken is. Zo nog langer doorgaan betekent verder verlies aan kennis en betrokkenheid bij wijkbewoners en de wijkraad. Wij zien uw participatieproces als 2 stromen: deels participatie vanuit de gemeente over stadsbrede onderwerpen en deels participatie vanuit de bewoners/wijken.

Ter onderbouwing geven wij daartoe aan dat de wijkraad Leidsche Rijn in november 2017 een wijkraadavond participatie heeft gehouden aan de hand van een grote wijkraadpleging. Daaruit kwam dat een groot percentage bewoners participatie kennen én zelf participeren. Dit was opvallend hoog ten opzichte van de andere wijken. Ze gaven wel aan dat ze gefrustreerd zijn door het ambtelijk apparaat . Bewoners willen wel maar er wordt veel te weinig mee gedaan. Dit levert frustratie op en mensen afhaken in de toekomst. De afgelopen vier jaar heeft u hard gewerkt aan Utrecht Maken we Samen, maar het gevoel leeft dat dit niet heeft gebracht wat jullie hoopten waardoor de komende vier jaar er nog heftiger wordt gehandeld (zie opheffing/uitkleding van de wijkraden). Wij maken ons dan ook zorgen voor de toekomst, hoe dat de bewoners wel op de juiste manier gehoord worden dan wel dat wij grote zorgen hebben dat uw ambtelijk apparaat niet/onvoldoende klaar is voor zulke nieuwe wijzigingen. Een idee dient niet vast te lopen op ambtenaren die ofwel niet weten wat ze ermee aan moeten, dan wel dat ze het wegschuiven omdat zij het niet interessant vinden. En het is lastig om input uit de wijk / van bewoners te ontvangen in niet de juiste ambtelijke woorden, met lastige timing en geen budget. Maar dat wil niet zeggen dat deze input niet waardevol is.

De basis van onze samenwerking met het College is het convenant, in 2005 door alle partijen ondertekend en herbevestigd in 2010. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd, in onze ogen is het een succesvolle samenwerking. U heeft ervoor gekozen om het convenant open te breken. Dit houdt in dat geen der partijen nog gehouden is de afspraken na te komen. Hiertoe laten wij dan ook weten dat per eind december 2018 het bestuur van de Wijkraad Leidsche zal terugtreden en wij als wijkraad gaan bekijken hoe we verder opereren. We willen graag blijven horen wat er in de wijk speelt en zullen avonden blijven organiseren, waar mogelijk (vroegtijdig) overleggen met ambtenaren en een noodzakelijk advies geven, maar wel op een andere manier.
Ook vragen wij om de wijkraden inzage te geven in de maandelijkse opbrengst van uw eigen afdeling onderzoek met onderzoek gegevens op wijkniveau en stadsniveau, om zo in ieder geval het afschaffen van de jaarlijkse wijkraadplegingen iets te compenseren. Maar ook om het gesprek hierover te hervatten. Want inbreng van onderop, vanuit de wijk is van levensbelang om bewoners betrokken te houden en invloed te kunnen geven. Hoe lastig dat ook is.

Kortom vanaf eind december zal er dus geen bestuur meer zijn voor Wijkraad Leidsche Rijn.
We zijn dan als wijkraad voorlopig nog wel bereikbaar middels voorzitter@wijkraadleidscherijn.nl (en bestuur@leidscherijn.nl) en gaan evalueren hoe werkt.

Het is zeer spijtig dat wij als bestuur, na onze jarenlange inzet voor de wijk en wijkraad deze beslissing in overleg met de andere wijkraadsleden hebben moeten nemen. En dat wij als gehele wijkraad zo weinig echte waardering ervaren vanuit uw College.

Wij wensen u veel succes voor de toekomst en de wijkraadsleden uit Leidsche Rijn die hebben toegezegd geïnteresseerd te zijn om mee te denken over de toekomst van de participatie zijn reeds bij de gemeente bekend.

Hartelijke groet,

Aftredende laatste bestuursleden

Madelon Veerman-Walgering
Evalien van ‘t Veen