Wijkraad adviseert verbeter aanpak verkeersveiligheid.

De wijkraad adviseert de aanpak van knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid sneller en beter aan te pakken. De communicatie richting bewoners over de aanpak moet verbeteren en controle op de uitvoering en oplevering van het werk moet ook beter.
De wijkraad constateert dat de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten in de wijk traag verloopt, oplossingen die bewoners en wijkraad aandragen voor verbetering worden niet serieus genomen. Verkeersontwerpen zijn vaak bij aanleg al gevaarlijk en onoverzichtelijk en het lijkt dan voor de gemeente zeer moeilijk te zijn deze ontwerpfouten aan te passen of hiervan te leren voor de toekomst. De wijkraad adviseert het college daarom de kwaliteit en capaciteit van de ambtelijke organisatie te verbeteren.

Achtergrond van het advies
Als wijkraad kunnen we gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W. Onze ongevraagde adviezen zijn de afgelopen jaren regelmatig over verkeersveiligheid gegaan. Deze adviezen volgden meestal op langdurige trajecten met de ambtelijke organisatie die tot weinig resultaat in de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten leidde. Ook moeten wij constateren dat de beantwoording en uitvoering van de adviezen steeds traag verliep. Dit is voor ons reden voor een advies over de aanpak verkeersveiligheid in Leidsche Rijn.

Toelichting op het advies
De wijkraad adviseert het college van B&W:
1. verbeter de kwaliteit en deskundigheid binnen uw ambtelijke organisatie, zodat knelpunten in verkeersveiligheid sneller en effectiever aangepakt worden;
2. vergroot de capaciteit en menskracht van uw organisatie, zodat processen rondom knelpunten in verkeersveiligheid sneller en effectiever verlopen;
3. verbeter de communicatie met omwonenden en gebruikers van de locaties met knelpunten in verkeersveiligheid over de aanpak er van;
4. controleer na uitvoering van de maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren of de maatregelen conform ontwerp zijn uitgevoerd.

bijlage: 20760928 Wijkraad LR Advies verkeersveiligheid september 2016 (166 downloads)