De Wijkraad Leidsche Rijn spreekt haar zorgen uit over het nieuwe buurthuizen beleid van de gemeente Utrecht. Zij doet dit in een gevraagd advies op basis van het gemeenterapport Maatschappelijk Initiatief Onderdak, waarin de gemeente de gevolgen van het nieuwe beleid voor Leidsche Rijn heeft gepresenteerd.

De wijkraad heeft na bestuderen van de rapporten die de gemeente heeft voorgelegd een aantal bedenkingen. De gehanteerde onderzoeksmethoden, de duiding van de onderzoeksgegevens en ook de conclusies die de gemeente trekt roepen vragen op. Opvallend is dat de buurthuizen voorzieningen in Leidsche Rijn (en Vleuten de Meern) onder het stedelijk gemiddelde en de gemeentelijke normen liggen.

 

De wijkraad Leidsche Rijn adviseert het College van B&W daarom:

  • De gebruikte onderzoeksmethoden en cijfers nogmaals kritisch tegen het licht te houden;
  • Meer te investeren in, en in te zetten op een meer individuele aanpak door een buurtgerichte aanpak en daarbij rekening te houden met de meest kwetsbare groepen in de wijk. Deze groepen zijn ook het meest afhankelijk van (basis)welzijnsruimten in de buurt. Hiervoor is het in kaart brengen van de basis(welzijns)behoefte van belang en deze dient gerealiseerd te worden alvorens te werken aan de (in het rapport genoemde) flexibele schil;
  • Rekening te houden met karakter van Leidsche Rijn. Dit is een groeiende wijk waar de samenstelling van de bevolking zowel door aanwas van buiten als het opgroeien van de eigen jeugd over een aantal jaren niet meer bij de huidige cijfers past.
  • Tot slot vraagt zij aandacht voor de korte reactietermijn waarop dit gevraagde advies gegeven dient te worden. Zij vraagt meer tijd om tot een inhoudelijk door de wijk gedragen advies te komen;

 

Onderbouwing advies

Het hele advies en de onderbouwing ervan kunt u in de bijlage lezen.

bijlage: 20160410 Advies Buurthuizen Leidsche Rijn (199 downloads)