Donderdag 1 februari 2018 stond de mogelijke hoogbouw naast station Leidsche Rijn Centrum (aan de kant van Cap Gemini) op de agenda van Raadsinformatiebijeenkomst. De Wijkraad Leidsche Rijn heeft onderstaande tekst ingebracht. De nadruk ligt daarin op de wijze waarop de wijk bij de plannen betrokken wordt.

Inspraak Wijkraad:

Als voorzitter van de wijkraad, maar nog meer als wijkraadslid in het algemeen, worden wij en zijn wij regelmatig gevraagd voor participatietrajecten. We zijn ook betrokken bij de motie 155 en de uitvoering/conclusies daarvan. Daarnaast hebben wij regelmatig gevraagd en ongevraagd advies gegeven over een aantal zaken rondom participatietrajecten.

De wijkraad gaat niet over de discussie wel of geen hoogbouw, wel over de bewaking van het proces waarin dit gevoerd wordt. De ontwikkeling van het hoogbouwperceel door de gemeente is voor ons gevoel achter de deuren weer tot leven gewekt terwijl de Wijkraad in oktober jl. nog is bijgepraat door ASR over de stand van zaken in LRC en op de maquette stond nog geen toren, noch is toen aangegeven naar ons als wijkraad dat dit is gaan spelen. Vanuit woon- en leefomgeving is de vraag of deze locatie dan wel geschikt is? Wat zijn de effecten op leefomgeving en gezondheid voor de bewoners daar? Is de bestemming geschikt voor woningbouw? of is deze locatie beter geschikt als bedrijventerrein?, zoals ook aangegeven in het bestemmingsplan/masterplan LR 1998.

Voorop gesteld is onze ervaring dat het startpunt van zo’n participatietraject doorslaggevend is op het slagen van een traject, naast de randvoorwaarden die er zijn voor wat betreft de ruimte die de participanten op het plan kunnen hebben. De transparantie en openheid in communicatie zijn cruciaal. Er hebben zich partijen/ontwikkelaars bij de gemeente gemeld die daar willen gaan ontwikkelen en zij hebben een opdracht gekregen van gemeente aan welke eisen onder meer hun plan moet voldoen alvorens het in te dienen. Wij hebben op uitnodiging van één van die partijen/ontwikkelaars een informatieavond, die door hen werd georganiseerd, bezocht. Zij wilden graag weten hoe zij het onderdeel “participatie” zouden kunnen insteken in de wijk, welke tips hebben wij als wijkraad, wat zouden wij hun willen adviseren. Dit verbaasde ons want de gemeente heeft het motto “Utrecht maken we samen” en ontwikkelaars zouden dan toch duidelijk moeten hebben aan welke eisen zo’n plan moet voldoen.

Wat wij als wijkraad hebben aangegeven en ook hier willen benadrukken is het duidelijk te maken aan de participanten: welke ruimte krijgen ze? In welke stadia in het proces betrek je ze?  Waarover mogen ze meedenken?  Mogen ze überhaupt kiezen of er hoogbouw komt en zo ja hoe hoog en welke kleur? Mogen ze dit nog sturen? Wij kunnen ons voorstellen dat er emotie leeft bij het neerzetten van een grote toren, de enige toren, en die emotie kun je niet altijd wegnemen maar wel verzachten door openheid in communicatie en transparantie na te streven. Als nu al duidelijk is dat de hoofdzaken worden ingevuld door de projectontwikkelaar en de gemeente dan heeft participatie al op voorhand geen zin.

Wij maken ons als wijkraad zorgen dat dit proces niet zorgvuldig gaat, gelet op ervaringen uit het verleden (onder andere windturbines Terwijde) en het feit dat dit plan al verder is dan wij hebben geweten. Daarbij merken wij op dat er een hoogbouwvisie uit 2005 is, deze lijkt ons na 12 jaar en een crisis en aanpassing van vele plannen verouderd. Leidsche Rijn is ongelooflijk veranderd ten opzichte van 2010. Als je een toren gaat neerzetten van deze hoogte, in dit gebied zonder dat er een goed hoogbouwplan bedacht is… de kleursamenstelling, bouwaard, bereikbaarheid, leefomgeving, brandveiligheid , hoogte etc. rondom het gebied (Wetering – LRC) bestaat het risico van een onsamenhangend beeld en een slechte ruimtelijke ordening.